Skip to main content

Haiti: Poyezi Kreyòl

Poésie en Creole

Listen to spoken poems in Kreyòl. Ouça poeta haitiano lendo seus poemas em kreyol.